Ông Vương Đình Huệ: 'Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cần diện mạo mới' - My Second Home

Ông Vương Đình Huệ: ‘Khu Công nghệ cao Hòa Lạc cần diện mạo mới’