Lo sợ bị "Trảm", BOT Hòa Bình - Hòa Lạc đẩy nhanh tiến độ - My Second Home

Lo sợ bị “Trảm”, BOT Hòa Bình – Hòa Lạc đẩy nhanh tiến độ