Khu CNC Hòa Lạc: Khởi công giai đoạn 2 Nhà máy Hanwha Aero Engines - My Second Home

Khu CNC Hòa Lạc: Khởi công giai đoạn 2 Nhà máy Hanwha Aero Engines