38 ngày không khí sạch trong năm, Hà Nội ô nhiễm hơn Jakarta. - My Second Home

38 ngày không khí sạch trong năm, Hà Nội ô nhiễm hơn Jakarta.