Lễ ký kết hợp tác – Phân phối chính thức khu đô thị Phú Cát City - My Second Home

Lễ ký kết hợp tác – Phân phối chính thức khu đô thị Phú Cát City