Hà Nội làm 23 km đường từ Hà Đông đi Xuân Mai, có đoạn rộng tới 60m - My Second Home

Hà Nội làm 23 km đường từ Hà Đông đi Xuân Mai, có đoạn rộng tới 60m