Lễ giới thiệu Hệ thống nước sạch tiêu chuẩn Nhật Bản tại The Legacy ngày 01.12.2019 - My Second Home

Lễ giới thiệu Hệ thống nước sạch tiêu chuẩn Nhật Bản tại The Legacy ngày 01.12.2019