Cấp bách đầu tư cải tạo QL6, đoạn Ba La – Xuân Mai. – My Second Home

Cấp bách đầu tư cải tạo QL6, đoạn Ba La – Xuân Mai.